โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ

โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561

โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี