ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงฉลวย และดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงฉลวย และดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี วันที่ 30 เมษายน 2561

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี