โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ณ จ.ตราด

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ณ จ.ตราด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ณ จ.ตราด

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี