วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี