พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยมงคลในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอนาฬิกา จังหวัดอุทัยธานี

 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

About Jittree