โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี