โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในวันพุธ ที่ 3 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

About latdawan nimsuwan