โครงการจัดนิทรรศการวิชาชีพ ภายในงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วม จัดนิทรรศการวิชาชีพ ภายในงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2562 โดยมี แผนกวิชาคหกรรม จัดฝึกอบรมอาชีพ วิชาการประดิษฐ์ ต้นโพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง. วิชาการประดิษฐ์ขนมไทยจากผ้าใยบัว. วิชาการประดิษฐ์ตุ๊กตาเด็กน้อยหอมการบูร. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการจัดนิทรรศการวิชาชีพ ภายในงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

About latdawan nimsuwan