พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ

นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการทหารราบที่ 4

พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ

About latdawan nimsuwan