ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลกร 2560

ฝ่าย/ แผนก จำนวนคน
ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 2
ข้าราชการ 6 3 9
พนักงานราชการทั่วไป 6 7 13
ครูอัตราจ้างรายเดือน 1 1
ครูอัตราจ้างรายชั่วโมง 5 3 8
เจ้าหน้าที่ 10 10
คนงานจ้างเหมา 4 1 5
รวมทั้งหมด 24 24 48
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 4 1 5
แผนกช่างยนต์ 4 4
แผนกบัญชี 4 4
แผนกคอมพิวเตอร์ 3 3 6
แผนกสามัญสัมพันธ์ 1 5 6
แผนกเทคนิคพื้นฐาน 2 2
แผนกคหกรรม 3 3
แผนกเสริมสวย 1 1
รวมครูทั้งหมด 18 13 31

ยอดรวมบุคลากร

รายชื่อผู้บริหาร คณะครู – อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

About the Author