ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลกร 2561

ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
ฝ่าย/แผนก
จำนวนคน
ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 2
ข้าราชการ 6 3 9
พนักงานราชการ (ครู) 6 7 13
ครูอัตราจ้างรายเดือน 3 4 7
ครูอัตราจ้างรายชั่วโมง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ 1 9 10
คนงานจ้างเหมา 5 1 6
รวมทั้งหมด 24 25 49
แผนกวิชาช่างยนต์ 4 4
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 4 1 5
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 3 5
แผนกวิชาพาณิชยการ/บัญชี 4 4
แผนกวิชาพาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ 2 4 6
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 1 5 6
แผนกวิชาคหกรรม 1 1 7
แผนกวิชาเสริมสวย 1 1
เจ้าหน้าที่ 1 9 8
พนักงานขับรถยนต์ 1 1
นักการภารโรง 2 1 9
ยามรักษาความปลอดภัย 2 1

รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ภาคเรียนที่ 1 (ปีงบประมาณ 2561) ทั้งหมด 49 คน
ผู้บริหารและครู (ข้าราชการ) ครู (พนักงานราชการ) ครู (รายเดือน) เจ้าหน้าที่ (รายเดือน) จ้างเหมาบริการ
ที่ ชื่อ-สกุล ที่ ชื่อ-สกุล ที่ ชื่อ-สกุล ที่ ชื่อ-สกุล ที่ ชื่อ-สกุล
1 นายสุชาติ  จินดาแจ้ง 1 นายดำรงศักดิ์  เท่าซุง 1 นายชัยณรงค์  รัตนวงค์ 1 นางสาวพจมาน  พุ่มนุตร 1 นางสาหร่าย  จุลมุสิ
2 นายทวีศักดิ์  เกษมุติ 2 นางธัญญารัตน์  อรุณไพร 2 นางสาวอรณิฌา  กัณหาชาลี 2 นางสาวอรวรรณ  จิ้มลิ้ม 2 นายวันชัย  เพียรการนา
3 นายสาวอรพิน  ไทยกวิพจน์ 3 นางสาวอรุณรัตน์  อัครสิงหสกุล 3 นายธีรพงศ์  นาคทรัพย์ 3 นางสาวเขมจีรัตน์  พันธุ์พฤกษา 3 นายไพโรจน์  พิมพันธุ์
4 นายสมโภชน์  กาศชัยการ 4 นางสาวอุมาพร  สาทำ 4 นางสาวปฐมาวดี  อ่วมเสน 4 นางสาวปฐมาภรณ์  เทียมจันทร์ 4 นายพนา  เอกสินธุ์เสริม
5 นายนฤพนธ์  ปลั่งดี 5 นางสาวทิพกฤตา  วงค์ษาพาน 5 นายปฏิพัทธ์  ปานนิล 5 นางสาวเกษมณี  สืบสาย 5 นายมนตรี  กันเดียว
6 นางปวีณา  วงศาระ 6 นางสาวอรัญญา  ศรีดำ 6 นางสาวสุรีพร  ปาจิตร 6 นางสาวพรรษา  โนวิชัย 6 นายบำรุง  อ่วมประเสริฐ
7 นายผดุงศักดิ์  ลายเงิน 7 นายอาคม  เล็กอำพัน 7 นางสาวจิตตรี  ปะกิเนทัง 7 นางสาวกชพรรณ  พุดมาก
8 นายเอกฉัตร  พลรัตน์ 8 นายอนุสรณ์  ร่องมะรุด ครู (รายชั่วโมง) 8 นางสาวณิชารีย์  สุขนาม
9 นายทิวา  มาพระลับ 9 นายณรงค์ศักดิ์  มีทอง ที่ ชื่อ-สกุล 9 นายพิมาน  ชมสนธิ
10 นางสาวศิวลี  แดงศรี 10 นางสาวปวริศา  บุญอาจ 1 นายเอกสุวัชร์  พลอยศรีดิษกุล 10 นางสาวศิริประภา  สกุลพราหมณ์
11 นายปิติชัย  บุญชื่น 11 ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ  สมศรี 2 นางสาวสุธานี  ดีเทียน
12 นางสาวรัสรากร   บวรไตรรักษ์
13 นายวรายุทธ  นามเกิด

 

Download รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

About the Author